ஞாயிறு, 14 ஏப்ரல், 2024

10th English MEMORITER POEMS

MEMORITER POEMS

1. Life

3. I am Every Woman

5. The Secret of the machines

6. No Men Are Foreign

What can be studied after class 10?

What to study after 10th and 12th

Memoriter

1. Life 

                                     - Henry Van Dyke

Let me but live my life from year to year,

With forward face and unreluctant soul;

Not hurrying to, nor turning from the goal;

Not mourning for the things that disappear

In the dim past, nor holding back in fear

From what the future veils; but with a whole

And happy heart, that pays its toll

To Youth and Age, and travels on with cheer.

So let the way wind up the hill or down,

O'er rough or smooth, the journey will be joy:

Still seeking what I sought when but a boy,

New friendship, high adventure, and a crown,

My heart will keep the courage of the quest,

And hope the road's last turn will be the best.

 

3. I am Every woman

                                    - Rakhi Nariani Shirke.

 

A woman is beauty innate,

A symbol of power and strength.

She puts her life at stake,

She's real, she's not fake!

The summer of life she's ready to see in spring.

She says, "Spring will come again, my dear.

Let me care for the ones who're near.”

She's The Woman – she has no fear!

Strong is she in her faith and beliefs.

"Persistence is the key to everything,"

says she. Despite the sighs and groans and moans,

She's strong in her faith, firm in her belief!

She's a lioness; don't mess with her.

She'll not spare you if you're a prankster.

Don't ever try to saw her pride, her self-respect.

She knows how to thaw you, saw you – so beware!

She's today's woman. Today's woman, dear.

Love her, respect her, keep her near...

5. The Secret of the Machines

                                                -Rudyard Kipling

We were taken from the ore-bed and the mine,

We were melted in the furnace and the pit

We were cast and wrought and hammered to design,

We were cut and filed and tooled and gauged to fit.

Some water, coal, and oil is all we ask,

And a thousandth of an inch to give us play:

And now, if you will set us to our task,

We will serve you four and twenty hours a day!

We can pull and haul and push and lift and drive,

We can print and plough and weave and heat and light,

We can run and race and swim and fly and dive,

We can see and hear and count and read and write!

But remember, please, the Law by which we live,

We are not built to comprehend a lie,

We can neither love nor pity nor forgive,

If you make a slip in handling us you die!

Though our smoke may hide the Heavens from your eyes,

It will vanish and the stars will shine again,

Because, for all our power and weight and size,

We are nothing more than children of your brain!

 

6. No Men are Foreign

                              - James Falconer Kirkup

Remember, no men are strange, no countries foreign

Beneath all uniforms, a single body breathes

Like ours: the land our brothers walk upon

Is earth like this, in which we all shall lie.

They, too, aware of sun and air and water,

Are fed by peaceful harvests, by war’s long winter starv’d.

Their hands are ours, and in their lines we read

A labour not different from our own.

Remember they have eyes like ours that wake

Or sleep, and strength that can be won

By love. In every land is common life

That all can recognise and understand.

Let us remember, whenever we are told

To hate our brothers, it is ourselves

That we shall dispossess, betray, condemn.

Remember, we who take arms against each other

It is the human earth that we defile.

Our hells of fire and dust outrage the innocence

Of air that is everywhere our own,

Remember, no men are foreign, and no countries strange.

வெள்ளி, 12 ஏப்ரல், 2024

6th to 12th Standard Guides Pdf Download 2023 - 2024 | தமிழ்நாடு பள்ளி புத்தகங்கள் கையேடு 6 ஆம் 7 ஆம் 8 ஆம் வகுப்பு 9, 10 ஆம் 11 ஆம் வகுப்பு 12 ஆம் வகுப்பு

 தமிழ்நாடு பள்ளி புத்தகங்கள் கையேடு 6 ஆம், 7 ஆம் 8 ஆம் வகுப்பு 9, 10 ஆம் 11 ஆம் வகுப்பு 12 ஆம் வகுப்பு

தமிழ்நாடு பள்ளி புத்தகங்கள் கையேடு 6 ஆம் 7 ஆம் 8 ஆம் வகுப்பு 9, 10 ஆம் 11 ஆம் வகுப்பு 12 ஆம் வகுப்பு :

அன்பார்ந்த மாணவர்களே, தமிழ்நாடு மாநில வாரியத்தின் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் இங்கே நீங்கள் வழிகாட்டியைப் பெறலாம். தமிழ்நாடு பள்ளி புத்தகங்கள் கையேடு PDF 6 ஆம் 7 ஆம் 8 ஆம் 9 ஆம் 10 ஆம் 11 ஆம் வகுப்பு 12 ஆம் வகுப்பு கீழே உள்ள இணைப்புகளிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்க.

 

பள்ளி புத்தக கையேடு

12th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

11th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

10th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

9th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

8th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

7th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

6th பள்ளி புத்தக கையேடு

Download

Loyola Publication

 Loyola EC Guide இன் 2023-24 பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களுக்கான கையேடுகள் விற்பனைக்கு தயாராக உள்ளது. கையேடுகள் வாங்க விரும்புவோர் கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்


Ph : 0462-2553186 , 0462-2552405

 94433 81701,  94422 69810,  90474 74696

 81110 94696,  89400 02320,  89400 02321

97870 01050

63741 71705


What can be studied after class 10?

What can be studied after class 10?

11th STANDARD COMMON GROUPS:

v Physics, Chemistry, Biology and Mathematics

v Physics, Chemistry, Mathematics and Computer Science

v Physics, Chemistry, Botany and Zoology

v Physics, Chemistry, Biology and Bio Technology

v Commerce, Accountancy, Economics and History

v Commerce, Accountancy, Economics and Computer Science

v Commerce, Accountancy, Business Mathematics, and Computer Science

v History, Economics, Political Science and Geography

v Statistics, Geography, Political Science and Psychology

v Vocational Groups in Engineering, Agriculture, Type Writing, Accountancy and Auditing and many more.

 

class 10

POLYTECHNIC COLLEGE COURSES

DIPLOMA COURSE IN ENGINEERING:

Courses taught in polytechnic colleges are engineering degree courses. To get admission in polytechnic course one must have passed 10th standard and have studied mathematics and science subjects in 10th standard. Also, those who have studied Vocational Section in 12th Class and have studied Mathematics as a subject and those who have studied Mathematics Section are eligible to join the Polytechnic College directly in the second year.

 

Sections in Diploma in Engineering:

v Architectural Assistantship

v Air Conditioning & Refrigeration Engineering

v Automobile Engineering

v Aeronautical Engineering

v Civil Engineering

v Commercial Practice

v Ceramic Technology

v Chemical Technology

v Computer Technology

v Electronics & Communication Engineering

v Electrical & Electronics Engineering

v Fashion Technology

v Foot Wear Technology

v Handloom Technology

v Interior Decoration

v Information Technology

v Knit Wear Technology

v Leather Technology

v Mechanical Engineering

v Marine Engineering

v Polymer Technology

v Paint Technology

v Printing Technology

v Petro Chemical Technology

v Paper & Pulp Technology

v Pollution Control Engineering

v Rubber Technology

v Textile Technology

v Textile Chemistry

v Textile Processing

v Telecommunication Engineering

 

A few courses are conducted for basic entry into the shipping industry
PRE SEA TRAINING (GENERAL PURPOSE RATING)

The basic qualification required for this course is to complete 10th standard for entry into basic jobs in the shipping industry. Must have secured at least 40% marks in English, Mathematics and Science subjects. Maximum age should be less than 25 years. Tamil Nadu Government Maritime Training Institute offers this course. Its head office is located at Nandanam, Chennai and the training institute is located at Thoothukudi. This course is of six months duration. Notification for admission of students in this training will be published in newspapers from time to time. Those who complete this course can join ships in deck side jobs and engine side jobs as seaman i.e. SEAMAN.

 

It is to be noted that private educational institutes approved by the Directorate of Shipping also provide this training. For those who complete this type of training, a CDC (CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE) like Pass Port will be issued by the Director General of Docks on behalf of the Government of India. Only holders of this CDC can serve on board. It applies to all categories of workers, officers, engineers and cooks working on board. Students joining private training institutes for this training should make sure that the training institute is approved by the Director of Shipping. Otherwise CDC will not be provided to them. You can contact us at the following address or visit the website.

DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING, 9th Floor Beta Building, i-Think Techno Campus, Kanjurmarg(East), Mumbai - 400 042. Tel : 022 - 2575 2040,2575 2041, 2575 2042 website: www.dgshipping.gov.in

 

To work on fishing vessels Courses were conducted
CIFNET (Central Fisheries Institute for Marine and Engineering Training)
A few courses offered

VESSEL NAVIGATOR COURSE - 2 Years.

This is also a course for joining Junior Technical Officer in fishing vessel. A number of techniques can be read about in the section on launching a fishing vessel. To join this course the minimum educational qualification is 10th pass with minimum 50% marks. Should be between 16 to 20 years. SC and ST students can apply upto 25 years of age. 48 students are admitted in this course every year. For this, the entrance exam will be conducted at the All India level. Selected students will be trained at CIFNET institutes in Kochi, Visakhapatnam and Chennai. The training period is 24 months. Selected students will be given a stipend of Rs 1500 per month. Those who complete this course will be awarded a certificate for National Vocational Training by the Central Government's Department of Employment and Training. It is an ITI. Students should know that studies are like

 

MARINE FITTER COURSE - 2 Years.

To join this course also the basic educational qualification should be 10th standard with 50% marks. Other Eligibility The eligibility for 24 months study is fixed as mentioned above. This course is a mechanical course in the handling and installation of machinery and technical equipment in fishing vessels. Those who complete this course can also work on a fishing vessel. Students of this course will also get a stipend of Rs 1500 per month. This is also the I.T.I. It is a type of study.

For more details:

Central Institute of Fisheries Nautical Engineering and Training (CIFNET) Fine Arts Avenue, Dewan's Road, KOCHI - 682 016. Visit www.cifnet.gov.in

 

Industrial units of Centers of excellence
CENTRE OF EXCELLENCE SECTORS

S.No

Name of the Trade

Duration

Qualification

1

Automobile sector

2

Passed 10th class

2

PRODUCTION AND MANUFACTURING

2

Passed 10th class

3

ELECTRICAL

2

Passed 10th class

4

FABRICATION FITTING & WELDING

(Construction fitter and welder)

2

Passed 10th class

5

APPAREL

(Garment designing and tailoring)

2

Passed 10th class

6

LEATHER GOODS AND FOOTWEAR

2

Passed 10th class

7

HOSPITALITY MANAGEMENT

2

Passed 10th class

8

CONSTRUCTION AND WOODWORKING

2

Passed 10th class

9

PLASTIC PROCESSING OPERATOR

(Plastic Procedures Officer Kulama Procedures Secretary)

2

Passed 10th class

10

INFORMATION TECHNOLOGY

2

Passed 10th class

ITI courses or technical certificate courses

ITI or Technical Courses is a certificate course in Engineering. These types of courses provide an opportunity to study in a short period of time and get a job easily. The admission notification for these courses is published by the Tamil Nadu government every year after the declaration of the 10th class general examination results. Details www.skilltraining. Find out on the website and apply for counseling through the same website.

 

There is no tuition fee for studying in government and government aided vocational training institutes (ITI). Yes you can read it for free.

 

750 per month educational stipend. Two uniforms will be provided free of charge. One bicycle, one laptop, one set of shoes will be provided free of cost. A free bus pass will also be provided. Here are the details of some of the ITI courses.

 

10th class

Details of Vocational Divisions Engineering Vocational Divisions
(Engineering Trades)

S.No

Name of the Trade

Duration

Qualification

1

MECHANIC (INDUSTRIAL ELECTRONICS)

2

+2 pass with Science subject

2

MECHANIC (MECHATRONICS)

2

+2 pass with Science subject

3

MECHANIC (COMPUTER HARDWARE)

2

+2 pass with Science subject

4

FITTER

2

Passed 10th class

5

TURNER

2

Passed 10th class

6

MACHINIST

2

Passed 10th class

7

MACHINIST (GRINDER)

2

Passed 10th class

8

MECHANIC (REFRIGERATION & AIR CONDITIONING)

2

Passed 10th class

9

MAINTENANCE MECHANIC (CHEMICAL PLANT)

2

Passed 10th class

10

(INSTRUMENT MECHANIC - CHEMICAL PLANT

2

Passed 10th class

11

INSTRUMENT MECHANIC

2

Passed 10th class

12

MECHANIC (MOTOR VEHICLE)

2

Passed 10th class

13

DRAUGHTSMAN (MECHANICAL

2

Passed 10th class

14

DRAUGHTSMAN (CIVIL)

2

Passed 10th class

15

SURVEYOR

2

Passed 10th class

16

ELECTRICIAN

2

Passed 10th class

17

ELECTRO PLATER

2

Passed 10th class

18

MECHANIC (RADIO & TV)

2

Passed 10th class

19

f«Äa® Ä‹dQÉaš (ELECTRONIC MECHANIC)

2

Passed 10th class

20

INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC SYSTEM MAINTENANCE

2

Passed 10th class

21

LIFT MECHANIC

2

Passed 10th class

22

MECHANIC CUM OPERATOR - ELECTRONICS COMMUNICATION SYSTEM

2

Passed 10th class

23

TOOL AND DIE MAKER (PRESS TOOLS, JIGS & FIXTURES

3

Passed 10th class

24

(MECHANIC- MACHINE TOOL MAINTENANCE

3

Passed 10th class

25

MECHANIC -DIESEL

1

Passed 10th class

26

PUMP OPERATOR CUM MECHANIC

1

Passed 10th class

27

PLASTIC PROCESSING OPERATOR

1

Passed 10th class

28

MECHANIC AUTO ELECTRICAL AND ELECTRONICS

6 khj«

Passed 10th class

29

(MECHANIC-REPAIR AND MAINTENANCE OF TWO WHEELERS

6 khj«

Passed 10th class

30

WIREMAN

2

8th class pass

31

PAINTER (GENERAL)

2

8th class pass

32

 (WELDER - GAS & ELECTRIC)

1

8th class pass

33

SHEET METAL WORKER

1

8th class pass

34

CARPENTER

1

8th class pass

35

PLUMBER

1

8th class pass

36

(MASON-BUILDING CONSTRUCTOR

1

8th class pass

37

FOUNDRYMEN

1

8th class pass

38

MECHANIC - TRACTOR

1

8th class pass

39

MECHANIC-AGRICULTURAL MACHINERY

2

8th class pass

40

PATTERN MAKER - (SCVT)

2

8th class pass

41

FABRICATION CUM FITTER (SCVT)

2

10th Pass / Fail

Age 14 to 25

42

PLUMBER CUM ELECTRICIAN (SCVT)

2

10th Pass / Fail

Age 14 to 25

 


Featured Post

10th English MEMORITER POEMS

MEMORITER POEMS 1. Life 3. I am Every Woman 5. The Secret of the machines 6. No Men Are Foreign What can be studied after class 10? Wh...